Az Adatkezelési tájékoztató hatálya, irányadó jogszabályok

Jelen adatkezelési tájékoztató hatálya a https://laviedesign.hu weboldalon végzett, a weboldal látogatásával, vagy hírlevél szolgáltatásának igénybevételével, továbbá a weboldal üzemeltetőjéhez érkező olvasói és egyéb megkeresésekkel kapcsolatos, a fenti tevékenységekkel érintett természetes személyek adataival összefüggő adatkezelési tevékenységekre terjed ki.

E tájékoztató értelmében érintettnek minősül minden természetes személy, aki a jelen tájékoztatóban foglalt, az adatkezelő fent nevesített weboldalát látogatja, azon böngészik, továbbá, aki a weboldal bármely, a jelen tájékoztatóban nevesített szolgáltatását igénybe veszi, vagy az adatkezelővel a lehetséges kommunikációs csatornákon kapcsolatba lép.

Az adatok kezelésére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”), valamint a GDPR (Az Európai Parlamentnek és Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EK rendelete), továbbá a vonatkozó ágazati jogszabályok rendelkezései vonatkoznak.

 

Az adatkezelő megnevezése

A jelen tájékoztatóban nevesített adatkezelési célok vonatkozásában adatkezelő a https://laviedesign.hu weboldal üzemeltetőjeként: dr. Pataki Anita, e-mail cím: info@laviedesign.hu /a továbbiakban: adatkezelő/.

Az adatkezelő a weboldalon található „Kapcsolat menüpont” alatti kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül, vagy az info@laviedesign.hu email címen érhető el.

 

Az adatkezelés elvei

Az adatkezelő a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, az érintettekkel együttműködve jár el az adatkezelés során. Az adatkezelő csak a jelen adatkezelési tájékoztatóban nevesített adatokat kezeli, a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokból.

 

Adattovábbítás

Az adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbíthat harmadik személy részére, ha ahhoz az érintett kifejezetten – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra jogszabály kötelezi.

 

Adatbiztonság

Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak úgy viselkednek, mintha a felhasználó meglátogatna egy másik honlapot. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatokat gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, esetleg figyelik a beágyazott tartalmakkal kapcsolatos felhasználói viselkedést. Jelen weboldal a külső forrásból származó beágyazott tartalmakkal kapcsolatos, a beágyazott tartalomhoz köthető adatkezelési tevékenységet nem végez.

 

A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés időtartama, jogalapja az egyes adatkezelési célok vonatkozásában

 

 • Az adatkezelővel való kapcsolatfelvétel esetén

 

Az adatkezelési tevékenység célja az olvasói témajavaslatok fogadása, és egyéb általános jellegű megkeresések megválaszolása, valamint tartalomfejlesztési célú vizsgálata.

Azadatkezelővel való kapcsolatfelvétel az adatkezelő weboldalán található kapcsolatfelvételi űrlapon, valamint az info@laviedesign.hu email címen keresztül lehetséges.

Ezen kapcsolatfelvételek alkalmával az adatkezelő részére kizárólag az üzenetet továbbító személy email címének a megadása szükséges. Az üzenetet küldő személy email címén kívül az adatkezelő részére továbbított üzenet tárgya, illetve maga az üzenet tartalma is személyes adatnak minősül, amelyek tekintetében az adatkezelő adatkezelési tevékenységet végez.

 

Az adatkezelési tevékenység időtartama:

-általános jellegű megkeresés esetén az adatkezelés a megkeresés feldolgozásának, az abban foglalt kérdés megválaszolásának időtartamáig, de legkésőbb a megkeresés beérkezésétől számított 1 év elteltéig tart.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján alapul, amely szerint az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. A megadott hozzájárulás bármikor visszavonható, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

 • Az adatkezelő hírlevél szolgáltatására való feliratkozással kapcsolatban

Az adatkezelő az olvasói számára hírleveleket küld, amennyiben ezen szolgáltatására feliratkoznak.

Az adatkezelő hírlevél szolgáltatására történő feliratkozás esetén a feliratkozó részéről az email cím megadása szükséges.

Hírlevél szolgáltatásra való feliratkozás esetén az adatkezelő a feliratkozó email címe, továbbá a feliratkozás és az adatkezelési tájékoztató elfogadásának ténye mint személyes adatok tekintetében végez adatkezelési tevékenységet mindaddig, amíg a feliratkozó a hírlevél szolgáltatást igénybeveszi. Az adatkezelő ezen adatkezelési tevékenysége kizárólag a feliratkozónak mint érintettnek a GDPR 6. cikk (1) bekezdése a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulásán alapul, amely hozzájárulást az érintett a hírlevélről való leiratkozási szándéka jelzésével bármikor visszavonhatja. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A személyes adatok kezelése a hozzájárulás visszavonása (leiratkozás) hiányában a weboldal által végzett hírlevélszolgáltatásának megszüntetéséig tart.

A hírlevélről való leiratkozás a hírlevél láblécében szereplő linkre való kattintással lehetséges. A linkre kattintással a leiratkozás azonnal megtörténik, amelyről a rendszer egy automatikus email üzenetet küld. Ezt követően ismételt feliratkozásra a feliratkozási űrlap ismételt kitöltésével, és az adatkezelési tájékoztató újbóli elfogadásával lehetséges.

 

Érintetti jogok

Amennyiben az adatkezelő az érintett személyes adatait kezeli, az érintettet az adatkezelés vonatkozásában az alábbi adatvédelmi jogok illetik meg. Az érintetti jogok érvényesítésére vonatkozó teljesítési határidő (feltéve, ha hosszabbításra nem kerül sor) a kérelem, kérés beérkezését követő legfeljebb egy hónap:

–tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, hozzáférést kapjon az alábbiakhoz:

 • a kezelt személyes adatokhoz, – az érintett személyes adatok kategóriáihoz, – az adatkezelés céljaihoz,
 • azon címzettekhez vagy a címzettek kategóriáihoz, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat az adatkezelő közölte vagy közölni fogja,
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamához, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjaihoz.

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az érintett kérelmezheti továbbá, hogy az adatkezelő tájékoztassa a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtási jogáról.

– helyesbítéshez való jogamelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá az adatkezelés céljának figyelembevételével jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

– törléshez való jogamelynek alapján az érintett kérheti, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó és a hozzájárulása nélkül kezelt személyes adatokat.

– az adatkezelés korlátozásához való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike fennáll:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, azonban az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek- e az érintett jogos indokaival szemben.

–tiltakozáshoz való jog, amelynek alapján az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen abban az esetben, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Az adatkezelő a tiltakozás alapján az adatkezelést nem szünteti meg, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

–adathordozhatósághoz való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat az adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek részére a személyes adatokat rendelkezésre bocsátotta.

Az adathordozhatósághoz való jog az érintettet abban az esetben illeti meg, ha

 • az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy a személyes adatok különleges kategóriáinak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez megadott hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben az érintett személyes adataival kapcsolatban jogellenes adatkezelést tapasztal, célszerű először megkeresést intézni az adatkezelőhöz az info@laviedesign.hu email címen keresztül. Az érintett megkeresése minden esetben kivizsgálásra kerül. Ha ezen lehetőségével az érintett nem kíván élni, vagy amennyiben személyes adatainak kezelésével kapcsolatban megkeresést intézett az adatkezelőhöz, de annak eredménye alapján az érintett továbbra is sérelmezi a személyes adatainak adatkezelő általi kezelését, úgy az érintettnek az alábbi jogorvoslati lehetőségei vannak:

Az érintett panasszal fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

Az érintett a panasztételhez való jog sérelme nélkül bírósági úton polgári pert kezdeményezhet az adatkezelő ellen. A per elbírálása a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik, de az érintett a pert – választása szerint – a lakóhelye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A törvényszékek listája a http://birosag.hu/torvenyszekek webcím alatt érhető el.

Adatfeldolgozók megnevezése

Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztatójában ismertetett adatkezelési tevékenységek végzése során az alábbi adatfeldolgozók közreműködését veszi igénybe:

 • Tárhely.Eu Kft. (a weboldal tárhelyszolgáltatója): Cg.01-09-909968, székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241., adószám: 14571332-2-42
 • cPanel (webkiszolgáló felület)
 • WordPress (tartalomkezelő rendszer)